Tarieven

Kennismakingsgesprek

Coachingsessie individueel of op school

Intake-of eindgesprek

Gesprek met school

Sociale vaardigheidstraining “in je natuur”

“Sparren maar” sessie

 

Terugkom mogelijkheden

Seizoensessie (een sessie per seizoen)

APK (een sessie per jaar)

 

Workshops

Schatgravers

Met aandacht de natuur in

Opvoedkwaliteitenspel

 

Natural Mindfulness

Mindful wandelen

Mindful suppen

 

30 minuten – gratis

60 minuten – €60,-

30-60 minuten – €35,-

60 minuten – €60,-

6 sessies van 60 minuten (min. 4 deelnemers) – €300,-

60 minuten – €25,-

 

 

60 minuten – €60,-

60 minuten – €60,-

 

 

60 minuten (min. 4 deelnemers) – €10,- per kind

90 minuten (min. 4 deelnemers) – €20,- per kind

90 minuten (min. 4 deelnemers) – €20,- per persoon

 

 

120 minuten (min. 4 deelnemers) – €10,- per deelnemer

120 minuten (min. 4 deelnemers) – €10,- per deelnemer

Eventuele vergoedingen
Er is een aantal mogelijkheden om toegang te krijgen tot een coachbudget. Onderstaande opties zijn ter indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Via de ziektekostenverzekeraar
Coaching wordt vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. In sommige gevallen bieden zorgverzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Neem voor meer informatie contact op met je ziektekostenverzekeraar.

Via je CAO
Lees in je CAO na of er een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van coaching.

Overleg met je werkgever
Een werkgever heeft vaak een opleidings- of bijzonder budget per medewerker gereserveerd, dat ook besteed kan worden aan coaching. Natuurcoaching is relatief goedkoop en wordt vaak als effectief ervaren. Zeker wanneer coaching (preventief) ingezet wordt tegen ziekteverzuim zijn werkgevers, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende, HR-manager, bedrijfsarts of de Arbodienst.

Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Je kunt bij je UWV-coach informeren of er geld beschikbaar voor je is. Kijk voor meer informatie op UWV.nl

Via PGB
Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Indien besloten wordt het samen begeleidingstraject in te gaan, betekent dat dat je zelf verantwoordelijk bent voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.

Bij verhindering is het prettig als u dit zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft.
Afspraken dienen minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie bij u in rekening worden gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Een overeenkomst gaat in werking als het toestemmingsformulier door beide verzorgers/ouders van het kind is ondertekend, het behandelplan is doorgesproken en met goedkeuring van de algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met “bij Paula Natuurlijk”.

Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

Aansprakelijkheid

A) “bij Paula Natuurlijk” is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met “bij Paula Natuurlijk”.

B) Cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.

C) De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele materiële schade en lichamelijke letsel schade.

Op de praktijk liggen de algemene voorwaarden ter inzage en zijn hier online Algemene Voorwaarden kindercoaching te bekijken.

Uitvoering van de overeenkomst

“Bij Paula Natuurlijk” heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat “bij Paula Natuurlijk” te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.

De kosten van (kinder-)coaching worden soms vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Dit kan vallen onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale hulpverlening.

U kunt de gemaakte kosten wel als bijzondere ziektekosten aftrekken in uw belastingaangifte.
Kindercoaching kan eventueel worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Ingeschreven bij KVK: NL001806568B04

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona.

Vanuit deze organisatie bestaat er een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2022-2023